שימוש במערכות מידע מקוונות לתימוכין בקבלת החלטות קליניות על ידי אחיות

חוקר ראשי - ד"ר חיה באליק

מחקר שהוצג בכינוס הארצי של האחים והאחיות בישראל, ב-2009 ובכינוס הבינלאומי למדיניות בריאות שהתקיים

בירושלים ב 2009   

רקע

התפוצצות הידע והמידע בסיעוד מאתגרת את האחיות להתעדכנות מתמדת. זאת, על מנת להבטיח את איכות ההחלטות הקליניות שהן מקבלות. מאגרי מידע מקוונים ונגישים משמשים בארגוני בריאות רבים כאמצעי תומך החלטות קליניות. לפי כך, מטרת המחקר היא להעריך את הידע והעמדות של אחיות אקדמאיות בהתייחס לשימוש במאגרי מידע בכלל ומקוונים בפרט, לתימוכין בקבלת החלטות קליניות.

שיטה

מחקר סקר שכלל מדגם נוחות בן 167 נחקרים מתוך 188 אחיות אקדמאיות, סטודנטיות בקורסי התמחות בסיעוד, בבי"ס לסיעוד במרכז הארץ, בקרבן פוזרו שאלונים (89%). פותח שאלון המתייחס להרגלי חיפוש ומידת שימוש במידע קליני בעת משמרת, בעת זמנן החופשי של הנחקרות והערכתן את מידת התמיכה  של מנהלים במע' הבריאות ב"טיפול מבוסס ראיות".

ממצאים עיקריים

נערכו מבחני מתאם ע"ש פירסון ומבחני t מזווגים. נמצא כי אחיות משתמשות בעיקר בספרים ובמנועי החיפוש  MEDLINE ו- . GOOGLE מיעוטן, נתמכות במאגרי מידע מבוססי ראיות כמו ה- COCHRANE. אחיות הנתמכות בהחלטותיהן בחיפוש מידע אינטרנטי בעת משמרת, עושות כך גם בזמנן החופשי (000.=p; 441.=rp). כמו כן, דווח על קשר בין עמדת האחות על מידת הכשרתה להעריך מחקר לבין תחושת הביטחון בהערכת תוקף ומהימנות מחקר (000.=p; 635.=rp).

תרומת המחקר וחשיבותו

התוצאות מצביעות על שימוש נרחב שעושות אחיות במאגרי מידע מסורתיים כמו גם מקוונים, תוך ביטוי עמדות חיוביות באשר לשליטתן בכלים הנדרשים להערכת מחקר. יחד עם זאת, מאחר ואוכלוסיית המחקר שוהה במסגרת הכשרה, יש צורך לחזור על המחקר באוכלוסיית אחיות אקדמאיות שסיימו את התמחותן. הממצאים מחזקים את ההחלטה לקיים קורסי מחקר בתכניות ה- BA  ומעלים את הצורך בדיון באשר להכללת קורס לרכישת  שליטה במיומנויות  שימוש במידע מבוסס  ראיות  (EBP) בכלל תכניות ההכשרה.