שכר לימוד - כללי

תאריך:

10.08.2015

הנחיות כללית לשכר לימוד
  1. סטודנט יהיה זכאי לגשת לבחינת רישום/רישוי לאחר שמילא את כל חובותיו, לרבות תשלומי שכר לימוד.
  2. סטודנט יהיה זכאי לקבל אישור על תוכנית לימודים, תעודה על סיום קורס, תעודת רישום/רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיו, אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר לימוד.
  3. סטודנט המפסיק לימודיו או שלימודיו הופסקו, ישלם שכר לימוד עז למועד הפסקת הלימודים, על פי החלק היחסי של התכנית אותה למד.
  4. סטודנט לא יהיה זכאי לקבלת החזר של דמי הרישום.

תוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד (קורסים על בסיסיים)

כללי תשלום שכר לימוד:

 

1. לימודי חטיבה משותפת - גביית תשלום עבור לימודי החטיבה, תבוצע החל מחודש ינואר 2015 ועד לחודש אפריל 2015 (עד 2 תשלומים)

2. לימודי תחום קליני ייחודי - גביית תשלום עבור לימודי תחום קליני ייחודי תבוצע החל מחודש מאי 2015 ועד לחודש ספטמבר 2015

    (עד 4 תשלומים).

3. מעבר בין יחידות הלימוד מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש.

4. סטודנט שלא ישלם שכר לימוד במועדים שנקבעו, יחויב בתוספת הצמדה למדד.