שכר לימוד בתכניות ההתמחות

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

  1. שכר הלימוד נגזר מתמחור תכניות הלימוד ומשתנה בהתאם לאילוצי התקציב של אותה שנה.
  2. סטודנט אשר החל לימודיו בתכנית לימודים בסיעוד, נדרש למלא כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד. כתב ההתחייבות ימולא על ידי הסטודנט עם תחילת לימודיו ויתויק בתיקו האישי בבית הספר.
  3. סטודנט יהיה זכאי לגשת לבחינת רישום/ רישוי לאחר שמילא את כל חובותיו, לרבות תשלומי שכר לימוד ודמי טיפול עבור הגשה לבחינה ממשלתית  והנפקת תעודת רישום/ רישוי.
  4. סטודנט יהיה זכאי לקבלת אישור על תכנית לימודים, תעודה על סיום קורס, תעודת רישום/ רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיו, אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר הלימוד.
  5. סטודנט המפסיק לימודיו או שלימודיו הופסקו, עד למועד הפסקת הלימודים, על פי החלק היחסי של התכנית אותה למד.
  6. סטודנט לא יהיה זכאי לקבלת החזר של דמי רישום.

תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד (קורסים על בסיסיים)

כללי תשלום שכר לימוד:

  1. לימודי חטיבה משותפת - גביית תשלום עבור לימודי החטיבה, תבוצע בשני תשלומים: בינואר ובמרץ 2017 .
  2. לימודי תחום קליני ייחודי - גביית תשלום עבור לימודי תחום קליני ייחודי תבוצע בארבעה תשלומים החל מחודש מאי 2017 ועד לחודש אוגוסט 2017 .
  3. מעבר בין יחידות הלימוד מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש.