מבחן ממיין לשנת הלימודים 2016

הנחיות למבחן ממיין 2016
מבחן ממיין ורישום לתכניות השתלמות מוכרת בסיעוד (על בסיסי)

המבחן הממיין לתוכנית השתלמות מוכרת בסיעוד יתקיים ביום ד' - 1.7.2015 בין השעות 10.00-12.00 בבתי הספר לסיעוד, המפעילים תוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד.

זימון למבחן ממיין

יישלח למי שעמד בתנאי קדם הנדרשים לקבלה להשתלמות על פי הנחיית מנהל הסיעוד "תנאי רישום וקבלה להשתלמות מוכרת".

מועד הרשמה לתוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד יסתיים בתאריך 20.9.2015.

מפרט ורשימת ספרות מחייבת למבחן ממיין

א. חקיקה והנחיות מקצועיות:

1. פרייזלר, צ. (2012). החקיקה בבריאות תברואה ומזון. הוצאת כתובים ירושלים.

פרקים נבחרים:

  • חוק זכויות החולה, התשנ"ו, 1996, עמ' 127-130.
  • תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) התשמ"א, 1981, עמ' 45-46
  • תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) התשמ"ט, 1988, עמ' 46-47.
  • תקנות הרופאים, ביצוע פעולות חריגות (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א - 2001, עמ' 211-214. פקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז, 1976.

2. חוזר מינהל הסיעוד מס' 43/2001 : פעולות סיעוד. מתאריך 14/06/2001 .

ב. פיזיולוגיה של מערכות מרכזיות:

janic L. Hinkle and Kerry, H.Cheever. Brunner and Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing (2014).

13th edition. Philadelphia. Lippincott, Williams & Wilkins.

פרקים נבחרים

  • Respiratory system
  • cardiovascular function
  • renal and urinary tract function
  • neurologic function
  • pain management

בברכת הצלחה ללומדים!