קוד אתי ליושרה אקדמית

פתח דבר

ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון, הינו קהילה אקדמית אשר שמה לה למטרה לשלב בין ערכי מקצוע הסיעוד, כפי שהם מתבטאים בקוד האתי של האחיות והאחים בישראל ובין ערכי הקהילה האקדמית, שבבסיסה היושרה האקדמית.

בנוסף, כקהילה אקדמית ביה"ס שם לו למטה לקדם את תהליכי הלמידה של הפרט ולסייע במיצוי הפוטנציאל האישי. זאת, תוך דגש על שמירת חירות הפרט לחקור רעיונות ולקדם את יכולותיו. חירות זו תלויה ברצונם הטוב, בהתנהגותם האחראית של כל חברי הקהילה האקדמית ובמחויבותם לנהוג האחד כלפי השני בסובלנות ובכבוד הדדי.

התוויות הקוד מכוונות לאוכלוסיות הבאות:

 • סגל ההוראה ומחויבותו לחברי הקהילה האקדמית
 • אוכלוסיית הסטודנטים ומחויבותם לעצמם ולחברי הקהילה האקדמית
 • סגל מנהל ומחויבותו לחברי הקהילה האקדמית
 • קהילה האקדמית ומחויבותה לקהילות אקדמיות נוספות

הגדרות:

יושרה אקדמית - התנהגות במסגרת אקדמית, הנשענת על חמישה ערכים, אשר הינם בבסיס התהליך האקדמי.

חמשת הערכים הם: כנות, אמון, הוגנות, כבוד ואחריות.

 1. כנות - התנהגות אנושית המתבטאת באמירת דבר אמת, יושר
 2. אמון - מתן אישור למעשי האחר, הנגזר מכנות עקבית
 3. הוגנות - התנהגות המבטאת יחס נכון ורצוי, נטול אפליה
 4. כבוד - רגש או יחס כלפי אדם אחר בזכות ערכו הפנימי או סמכותו. תפיסת האדם כמטרה בפני עצמה ולא רק כאמצעי להשגת מטרותיו.

אחריות - החובה והנכונות לבצע פעולה אשר האדם  מופקד עליה או קיבל על עצמו.

סגל הוראה - כל העוסק בהוראה עיונית ו/או קלינית לסטודנטים במסלולי הלימוד השונים בבית הספר האקדמי לאחיות שיינברון

סטודנט - כל הלומד באחד ממסלולי הלימוד בבית הספר האקדמי לאחיות שיינברון

סגל מנהלי - סגל המזכירות ונותני השירות האחרים בביה"ס ובכללם: משגיחים בבחינות, עובדי נקיון, ביטחון, ספרייה וכיו"ב.

סגל ההוראה ומחויבתו לחברי הקהילה האקדמית:

 • להתייחס אל סטודנטים, עמיתים ויתר חברי הקהילה האקדמית בכבוד ולהימנע ממצבים העשויים להביך או לגרום לאי נוחות.
 • להתייחס בכבוד לאמונות ולהשקפות עולמם של סטודנטים, עמיתים ויתר חברי הקהילה האקדמית.
 • להתייחס לכל אחד מחברי הקהילה האקדמית ללא משוא פנים.
 • להציג תמיד נתוני אמת.
 • למסור מידע עדכני, מקיף מהימן ובהיר, תוך אזכור מקורות המידע. לעמוד בלוח הזמנים שנקבע (הרצאות, העברת שאלות, ציונים וכו').
 • לוודא כי קיימת הלימה בין תכני ההוראה המתוכננים ובין תכני ההוראה שנקבעו בתדריך ההוראה.
 • להודות כשאינו יודע ולהשלים כנדרש.
 • להיות זמין, בשיעור ומחוצה לו, באופן שיוסכם על ידו, להבהרה ומתן מענה על שאלות.
 • בהרכבת שאלות הבחינה, להתייחס לשלב הלימודים בו נמצא הסטודנט, תוך מתן ייצוג הולם לנושאים מרכזיים בתחום.
 • לוודא כי קיימת זיקה בין תכני ההוראה בתחום, כפי שנקבעו בתדריך, לבין תכני השאלות שיופיעו בבחינה בקורס זה.
 • לוודא שההנחיות לכתיבת עבודה/מטלה/משימה וכו' וביצוען תהיינה ברורות, מקיפות וחד משמעיות.
 • להציג את קריטריוני הערכת המטלות אותן דרש, ביחד עם מתן המטלה.
 • לוודא כי קיימת הלימה בין הציון והקריטריונים להערכה.
 • לפעול על פי תקנון ביה"ס כאשר עולה חשד להתנהגות בלתי הולמת של סטודנט.

אוכלוסיית הסטודנטים ומחויבותם לעצמם ולחברי הקהילה האקדמית:

 • להתייחס אל אוכלוסיית הסטודנטים, סגל ההוראה ויתר חברי הקהילה האקדמית בכבוד ולהימנע ממצבים העשויים להביך או לגרום לאי נוחות.
 • לבטא אחריות אישית ולהיות שותף פעיל בתהליך הלמידה.
 • להופיע לשיעורים, התנסויות ופגישות במועד ובזמן שנקבע.
 • למלא משובי הערכת מרצים / קורס וכו' באופן מכובד, מקצועי ומהימן.
 • להציג תמיד נתוני אמת בכל עבודה ומשימה. בכלל זה: נתוני מעבדה, רישום נוכחות, נתונים אישיים ונתונים בשדה הקליני.
 • להגיש עבודה ומטלה שהוכנה על ידו בכל שלביה, כפי שהוגדר ע"י מנחה העבדוה/מטלה.
 • להציג בעבודותיו/מטלותיו את כל מקורות המידע בהם השתמש.
 • לצטט, לפרש ולהציג רעיונות תוך אשכור מקורות המידע באופן מהימן.
 • למנוע העתקה ממנו ו/או סיוע פעיל או סביל בביצוע של מטלות, משימות, עבודות וכו'.
 • בזמן בחינה להשתמש רק בחומר שהותר בפירוש לשימוש על ידי מחבר הבחינה.

הסגל המינהלי ומחויבותו לחברי הקהילה:

 • להתייחס לכל אחד מחברי הקהילה האקדמית ללא משוא פנים.
 • להתייחס אל סטודנטים, עמיתים ויתר חברי הקהילה האקדמית בכבוד ולהימנע ממצבים העשויים להביך או לגרום לאי נוחות.
 • לעמוד בלוח זמנים שנקבע, לגבי תחום עיסוקו ו/או אחריותו.
 • לשמור על פרטיות וסודיות המידע שברשותו. בכלל זה: תיקי סטודנטים, מסמכים אישיים, בחינות וכו'.

הקהילה האקדמית ומחויבותה לקהילות אקדמיות נוספות:

 • להתייחס לכל אחד מחברי הקהילה האקדמית ללא משוא פנים.
 • להתייחס אל סטודנטים, עמיתים ויתר חברי הקהילה האקדמית בכבוד ולהימנע ממצבים העשויים להביך או לגרום לאי נוחות.
 • להציג תמיד נתוני אמת.
 • למסור מידע עדכני, מקיף מהימן ובהיר, תוך אזכור מקורות המידע.
 • לכבד הסכמות שהתקבלו במסגרת ועדות, ישיבות וכו' בין חברי הקהילות השונות ולפעול על פיהן.
 • לשנות הסכמות והנחיות שהתקבלו בין חברי הקהילות השונות רק לאחר דיון מחודש ביניהם.